SKLEP o soglasju h kandidatu za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje